Gizlilik Politikası

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak; https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesi ve İKG Akademi isimli uzaktan öğrenme platformu kapsamında belirtilen internet sitesini ziyaret eden ve/veya İKG Akademi’ye kaydolan kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kavramlar aşağıda açıklanmaktadır:  

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Çerez

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kanun

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (RG. 07.04.2016/29677)

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Öncü Dental 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

1. İşlenen Kişisel Verileriniz Hakkında:

https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesini ziyaret ettiğinizde, İKG Akademi’ye kaydolmanız ve İKG Akademi tarafından verilen eğitimlere katılmanız halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız

İletişim Verisi

E-posta hesabınız

İşlem Güvenliği Verisi

Açık Rıza Onayı İşlemlerinin İzlenmesi ve Kayıt Altına Alınması ile İlgili Loglar

Görsel ve İşitsel Veri

Webinar video görüntüsü ve ses kaydı

Diğer

Kullanıcı adı ve şifre, çalışılan kurum bilgisi, unvan

Birinci taraf (İKG Akademi) Çerezleri

Cookie Adı:  _ga

Amacı: Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik.

Cookie Adı:  _ga

Amacı: Google Analytics tarafından istek oranını sınırlandırmak için kullanılır.

Cookie Adı:  _ga

Amacı: Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için üretilen benzersiz kimliği kaydeder.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Host: sharethis.com

Cookie Adı: __stid

Amacı: Tekrar dönüş ziyaretleri için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.

Host: sharethis.com

Cookie Adı: __unam

Amacı: Hangi sayfaların görüntülendiği ve her bir sayfayı görüntülemek için tarayıcının ne kadar süredir kullanıldığı dahil olmak üzere kullanıcının web sitesindeki gezinmesini kaydeder

Host: google-analytics.com

Cookie Adı: collect

Amacı: Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında takip eder.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

İKG Akademi’ye kaydolmanız ve İKG Akademi bünyesinde verilen eğitimlere katılmanız halinde, kişisel verileriniz,

 • İKG Akademi kaydınızın gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • İKG Akademiye kayıt olmanızdan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Talep ve şikâyetlerinizi çözümleyebilmek ve bu amaçla sizinle iletişime geçmek,
 • Eğitimler hakkında sizi bilgilendirmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Kayıt sırasında vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin güncellenmesini sağlamak ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek,
 • Webinar katılımcı kaydınızın oluşturulması ve webinara katılımınızın sağlanabilmesi,
 • Webinar katılımcıları tarafından suç unsuru teşkil edecek fiillerde bulunulmasının önüne geçilmesi veya böyle bir fiil söz konusu olması halinde varsa yargı mercilerinden gelen taleplere cevap verilmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5(2) maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:

 1. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. İKG Akademi Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Bakanlığımız tarafından veri işlemenin zorunlu olması,
 5. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla webinarlarımızın katılımcılarımız için yararlı olabilmesi adına “meşru menfaatimiz” kapsamında.

Açık rızanızın bulunması halinde webinar sırasında alınan kayıtlar sebebiyle webinar sırasında elde edilecek video ve ses kaydınız ve kullanıcı adınız tarafımızla işlenecek ve muhafaza edilecektir.

3.Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanız aranmaksızın belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 1. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ve/veya kanuna uygun şekilde talep gelmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yargı kuruluşlarına,
 2. Hukuki uyuşmazlık, soruşturma, kovuşturma halinde avukatlarımıza ve mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, icra daireleri, noterler gibi yargı kuruluşlarına,
 3. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Teknik Destek Projesi kapsamında yurtiçindeki denetim makamı niteliğinde kamu kurum ve kuruluşlarına,
 4. Bilgi güvenliği, hosting gibi alanlarda hizmet alınan üçüncü kişilere.

Webinarlar sırasında açık rızanızla elde edilen görsel ve işitsel verileriniz yine açık rızanızın bulunması halinde eğitim tekrarı amacıyla diğer katılımcılar, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler, diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve proje tanıtımı için kamuoyu ile paylaşılabilecektir.

İKG Akademi üzerinden verilecek eğitim video konferansları için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet alınmaktadır. Webinarımıza Zoom aracılığıyla katılmanız haline, Zoom platformu kendi amaçları için kişisel verilerinizi işleyebilir. Bu platform, yukarıda belirttiğimiz şekilde kendi politikaları kapsamında verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilir ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler yurtdışında olabilir. Halihazırda bu platformların tamamının sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu sebeple bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Bu nedenle Zoom’un gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

Zoom webinarlarımıza katılmanız için adınız, soyadınız ve e-mail adresinizi talep edebilecektir. Bu bilgileri Zoom ile paylaşmak istememeniz durumunda, adınız ya da soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz. İlgili kısmı “Katılımcı” yazarak ya da dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.

Webinar bağlantı linkine tıklamanız halinde, Zoom, tarafından Gizlilik Politikası çerçevesinde çerezler de kullanılacaktır. Zoom’un çerezleri üzerinde de kontrol yetkiniz bulunmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

Zoom platformunun veri işleme amaçları üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından Bakanlığımızın veri sorumluluğu bulunmamaktadır.

https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesinde zorunlu çerezler haricinde kullanılan üçüncü taraf çerezlerine onay vermeniz halinde üçüncü taraf çerezlerinin yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara ait olması sebebiyle bu çerezler dahilinde işlenen kişisel verileriniz açık rızanızla yurtdışına aktarılmış olacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesini ziyaret etmeniz, İKG Akademi’ye kaydolmanız veya kayıt çerçevesinde işlem gerçekleştirmeniz, bizimle iletişim kurmanız, verilecek eğitimlere katılmanız halinde kişisel verileriniz elektronik olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.

5. Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda veri sorumlusu olan Bakanlığımıza başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahipleri:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102,06520 Çankaya/Ankara,Türkiye adresine, sistemde kayıtlı e-posta hesabınız vasıtasıyla info@ikg.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru bilgilerinde eksiklik olması halinde Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edilebilecektir. Başvurularınızda adres ve iletişim bilgilerinin sağlanması sizinle daha hızlı iletişim kurabilmemiz ve talebinizi sonuçlandırabilmemiz için gereklidir.

Başvurularınızda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İşbu aydınlatma beyanı https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli ve yürürlükte kabul edilecektir. Mevzuat değişiklikleri, internet sitesinde veya veri işleme süreçlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle Bakanlığımızın metinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102, 06520 Çankaya / Ankara adresinde bulunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (“Başkanlık” olarak anılacaktır) ile Bakanlığa ait https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesinde yer alan uzaktan öğrenme platformuna kaydolan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.  (Sözleşmede “Kullanıcı” ve “Başkanlık” ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşme’nin Amacı ve Kabulü

2.1. İşbu Sözleşme ziyaretçilerin https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesinde yer alan İKG Akademi isimli uzaktan öğrenme platformuna (“İKG Akademi”) kaydolmasından sonra “Kullanıcı” olarak İKG Akademi’ye erişimleri sürecinde ve sonrasında İKG Akademi’de sunulan eğitimlerden yararlanmaları ve İKG Akademi’yi kullanmalarına ilişkin kuralları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2. İKG Akademi’ye kaydolunması işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi uzaktan öğrenme platformundan faydalanan tüm Kullanıcılar için bağlayıcıdır. İKG Akademi’ye kaydolan kişiler Kullanıcı sıfatını kazanarak bu sözleşme hükümlerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

3. Kayıt Koşulları

3.1. Uygulamaya kaydolmak isteyen Kullanıcıların fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.  Kullanıcının belirtilen kayıt şartlarını taşımadığının herhangi bir zamanda tespiti veya kaydolmasından sonraki herhangi bir zamanda bu koşullardan herhangi birini kaybetmesi halinde İKG Akademi kullanımı tek taraflı olarak askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

4. İKG Akademi Kullanım Koşulları

4.1. Kullanıcının İKG Akademi’ye giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ile şifresini girmesi gereklidir. “Şifre” sadece ilgili Kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde talep üzerine kullanıcının uygulamada kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Başkanlık şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

4.2. Kullanıcı’nın hesabının güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın, şifresini kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturması ve üçüncü kişilerle paylaşmaması, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifresini girmemesi önerilmektedir. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından veya bilgilerin doğru olmamasından bizzat Kullanıcı sorumludur. Aksi halde Kullanıcı, Platform ve/veya diğer kullanıcılar nezdinde oluşacak olan her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

4.3. Kullanıcı’nın İKG Akademi’yi kullanımı sırasında hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışması yasaktır. Kullanıcı’nın İKG Akademi’de kullanılan uygulamayı elde etmek veya uygulamadan profilleri ve diğer bütün verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri geliştirme, destekleme veya kullanması tamamen yasaktır. Söz konusu yasakları ihlal eden Kullanıcı, bu ihlali nedeniyle Başkanlık, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

4.4. Ayrıca Kullanıcı, İKG Akademi’ye kaydolurken ve kullanımı süresince,

Kayıt sırasında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgileri sunmaya, paylaşmaya yetkili olduğunu, 

İKG Akademi’yi kullanırken yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

İKG Akademi’nin kullanımı sırasında, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapmayı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte bilgi paylaşmamayı, kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; paylaşım yapmamayı, İKG Akademi’yi kullanımı dâhilinde yapabileceği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, diğer üyeler ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını, aksi halde bu sebeple üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Başkanlık’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını,

İKG Akademi’nin kullanımının kendi bilgisayarında, cep telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, uygulamanın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Başkanlık’tan tazminat talep etmemeyi;

Kullanım koşullarına, yürürlükteki mevzuata aykırı davrandığı takdirde uygulama üzerinden Başkanlığın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliği durdurma ve/veya üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

İKG Akademi dahilinde bulunan yazılım, resimler, metinler, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler, İKG Akademi’de kullanıcılara sunulacak her türlü yazılı, sesli ve görsel içerik, eklenti ve doküman ve benzeri eğitim materyalleri dahil olmak üzere her türlü içerik, kullanılan logo ve görseller ile yazılımların her türlü fikri ve sinai ve mali hakkı Başkanlığa aittir. Kullanıcı, belirtilenleri kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yükümlülükler, Yetkiler ve Sorumsuzluk Kaydı

7.1. İKG Akademi çevrimiçi ücretsiz dersler özellikle İESP SOP altındaki projelerin hazırlanması, seçilmesi, uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesi konularında, IPA fonlarının potansiyel / gerçek yararlanıcılarının bilgi seviyelerinin artırılması amacıyla Başkanlık tarafından kurulmuştur. Bu amaçla Kullanıcılara çevrimiçi ücretsiz dersler verecektir.

7.2. Başkanlık’ın İKG Akademi içeriği, kullanım koşulları ve kullanıma sunulan eğitim materyallerini önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve içeriğini yeniden düzenleme hakkı saklıdır. Değişiklikler İKG Akademi üzerinden yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. İKG Akademi’nin kullanımı ya da İKG Akademi’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar İKG Akademi üzerinden link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

7.3. Başkanlık sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.4. İKG Akademi dâhilinde Kullanıcılar ve diğer üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan içeriklerden dolayı Başkanlık’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Başkanlık üçüncü kişiler tarafından İKG Akademi içeriğinde veya İKG Akademi üzerinden sağlanan bilgi, içerik ve yayınların güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

7.5. İKG Akademi üzerinde, Başkanlığın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka uygulama ve içeriklere link verilebilir. Bu linkler yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır.

7.6. İKG Akademi’nin çalışması güncelleme, bakım, onarım gibi sebeplerle veya mücbir sebep niteliğindeki olayların meydana gelmesi halinde geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İKG Akademi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Başkanlık’ın kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.7. Başkanlık İKG Akademi’nin verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmemektedir. Başkanlık İKG Akademi ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Başkanlık, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, İKG Akademi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

7.8. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir Kullanıcının İKG Akademi’ye kaydolduğu fark edilirse, bu kullanıcı İKG Akademi sistemlerinden silinecektir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun İKG Akademi’de kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgilerin silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde bu kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

8. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman herhangi bir sebeple veya herhangi bir sebep göstermeksizin sona erdirebilir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve işbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük

Kullanıcı, bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi Kullanıcının İKG Akademi’ye kaydolmasıyla akdedilmiş, karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından https://akademi.ikg.gov.tr/ internet sitesi ve bu internet sitesinde bulunan İKG Akademi isimli uzaktan öğrenme platformunda kullanıcılara ve eğitim katılımcılarına sunulacak her türlü yazılı, sesli ve görsel içerik, eklenti, video, doküman ve benzeri eğitim amaçlı materyallerin (“eğitim materyalleri”) tüm fikri ve sinai mülkiyet (telif) hakları T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aittir. Bu sebeple sunulan eğitim materyallerinin ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar hariç olmak üzere kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Açıklanan sebeplerle eğitim materyallerini ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar hariç olmak üzere kısmen ya da tamamen kopyalamayacağımı, değiştirmeyeceğimi, yayınlamayacağımı, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle göndermeyeceğimi, dağıtmayacağımı, satmayacağımı, üçüncü kişilerin erişimine açmayacağımı veya kullandırtmayacağımı, herhangi bir sosyal medya mecrasında paylaşmayacağımı; aksi halde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu taahhüdü ihlalim sebebiyle uğrayacağı maddi, manevi, doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını nakden ve defaten tarafıma yapılacak ilk yazılı talep doğrultusunda karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.