Hakkımızda

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, IPA’nın İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamındaki programların hazırlanması, proje tekliflerinin toplanıp değerlendirilerek seçilmesi, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu “Program Otoritesi”, İESP SOP kapsamında desteklenen hibe programlarının idari ve finansal uygulanması ile sözleşme ve ödemelerinin yapılmasından sorumlu “Sözleşme Makamı”dır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ile Türkiye'ye 474 milyon € tutarında AB yardımı tahsis edilmiş, ulusal çapta faaliyet gösteren kamu kurumlarıyla yürütülen başarılı işbirliği çalışmaları sayesinde uygulanan 38 operasyon ve 935 sözleşmeyle IPA-I dönemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Program sonunda 26.000'i aşkın kadın çalışma piyasasına; 17.000'den fazla genç istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere eğitimlere katılmış; 7.500'i aşkın kız çocuğu orta öğretime devam etmiş, 35.000'den fazla dezavantajlı kişi kamu istihdam hizmetlerinden yararlanmış, rehberlik ve danışmanlık hizmeti almış ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmıştır.

AB Türkiye'ye İESP SOP kapsamında 291,6 milyon € finansman desteği sağlamıştır. İESP SOP, ulusal öncelikler ve AB stratejileri ile müktesebat esas alınarak hazırlanmıştır. IPA II sektör desteğinin genel hedefi, daha kapsayıcı bir toplum geliştirmek için bireylere ve kurumlara yatırım yapmaktır. Bu hedef, istihdam ve işgücü piyasasının eksikliklerine odaklanarak; sosyal koruma ile sosyal içermeyi amaçlayan politikalar; insana yakışır işlerin teşvik edilmesi; toplumsal diyaloğu geliştirerek; eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini artırılması ve eğitim ve öğretime erişimi kolaylaştırılmasıdır.

İESP SOP "Europe 2020" stratejisinin beş ana hedefinden üçü olan istihdam oranını arttırmaya, eğitime yatırım yaparak okul bırakma oranını düşürmeyle birlikte yoksulluk ve toplumsal dışlanmayı azaltmaya odaklanacaktır. Bu eylemler, işçi hakları, işyerinde ayrımcılığı önlemek, iş sağlığı ve güvenliği gibi AB müktesebatına uyum için kilit hususların bir kısmını da ele alacaktır. Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, kadınların iş hayatına katılımını artırmak, yoksulluk ve toplumsal dışlama ile mücadele de bu programın desteklediği diğer faaliyetler arasındadır.