Hibeler Hakkında

Hibe nedir?

Hibe, bir Avrupa Birliği politika hedefine ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir projeyi uygulamak için kâr amacı olmayan bir yararlanıcı kuruluşa AB genel bütçesinden ticari olmayan mali bir katkı olarak tanımlanır.

Avrupa Birliği, üyeliğe aday ülkeler için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) geliştirmiştir. Bu araç kapsamındaki önceliklerden bir tanesi istihdam ve sosyal politikalar alanında AB müktesebatına uyum düzeyini artırma, Avrupa sosyal modeline doğru ilerleme ve insan kaynaklarını geliştirme çabalarında aday ülkeleri desteklemektir. Buna göre hazırlanan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) genel amacı daha kapsayıcı bir toplum geliştirmek için bireylere ve kurumlara yatırım yapmaktır.

Hangi konulardaki projelere hibe desteği verilir?

İESP SOP, istihdam, eğitim ve sosyal politika olmak üzere 3 aksiyon temelinde geliştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki eylem ve faaliyetleri içeren projelere İESP SOP altında hibe desteği sağlanabilir:

Bu aksiyon, istihdamın erişebilir hale getirilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, politika yapma ve uygulama süreçlerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. İstihdam Aksiyonu altındaki aktiviteler:

  • Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi
  • Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi,
  • Aktivite I.III: Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi.

Bu aksiyon, toplumun tüm kesimlerinin öğrenme imkânı bulabilecekleri esnek, şeffaf, yenilikçi ve nitelik temelli bir eğitim sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. Eğitim Aksiyonu altındaki aktiviteler:

  • Aktivite II.I: Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Arttırılması,
  • Aktivite II.II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi,
  • Aktivite II.III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ve Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi.

Bu aksiyon, istihdam, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine erişimlerini sağlayarak; ayrımcılık, dışlanma ve yoksullukla mücadele ederek dezavantajlı kişilerin sosyal içerilmesini temin etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal Politikalar ve İçerme Aksiyonu altındaki aktiviteler:

  • Aktivite III.I: Kapsamlı sosyal politika ve içerme için altyapı oluşturulması amacıyla politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Aktivite III.II: Dezavantajlı kişilerin sosyal koruma hizmetlerine ve işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması ve ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele edilmesi.

Proje Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılabilir?

İESP SOP kapsamında belirli projelere hibe desteği sağlanacağı çeşitli dönemlerle teklif çağrısı adlı mekanizmayla duyurulmaktadır. Bir teklif çağrısından haberdar olabilmek için www.ikg.gov.tr ve Avrupa Birliğinin aşağıdaki bağlantılarının düzenli şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilan edilen bir teklif çağrısına yönelik proje hazırlamak için öncelikle programa ait yayınlanan rehber ve eklerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Hangi Projelere Mali Destek Verilir?

Yeterli mali ve kurumsal kapasiteye sahip olan ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların, başvuru rehberlerinde ayrıntılı olarak belirtilen idari şartları taşıyan ve yeterli kalitedeki proje tekliflerine, program için ayrılmış toplam bütçe imkanları çerçevesinde hibe desteği verilir.